Responsa

Responsa udarbejdes ikke længere.

Eksempler på nyere responsa

 • Til offentlige myndigheder og interesseorganisationer:

  • Vurdering af et krav om "straffri vandel" i nyt lovudkast sammenholdt med det tilgrundliggende EU-direktiv.

  • Vurdering af Finanstilsynets tilsynskompetence på revisorområdet.

  • Vurdering af revisors uafhængighed.

  • Udarbejdelse af udkast til dele af et lovforslag.

 • Til advokatfirmaer:

  • Vurdering af tilregnelsesspørgsmålet i en sag om overtrædelse af konkurrenceloven.

  • Vurdering af to konkursboers mulige erstatningskrav mod den tidligere direktion og de tidligere bestyrelsesmedlemmer.

  • Vurdering af hvorvidt lov om visse spil, lotterier og væddemål måtte anses for overtrådt.

  • Vurdering af hvorvidt en ansat måtte anses for at have overtrådt straffeloven (især spørgsmål om dokumentfalsk og bedrageri).

  • Vurdering af muligheden for at gennemføre en erstatningssag mod en revisor.

 • Til revisionsfirmaer:

  • Vurdering af om en konkret afdækket kriminalitet måtte anses for omfattet af revisorlovens § 10, stk. 5.

  • Vurdering af berettigelsen af et rejst erstatningskrav.

  • Vurdering af et muligt disciplinært ansvar.